Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська

 

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК» (ПРАТ «БІЛОЦИНК») повідомляє Вас, що 21 березня 2013 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», кабінет директора ПРАТ «БІЛОЦИНК», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 березня 2013 року з 13.30 год. до 13.50 год. за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», приймальня директора ПРАТ «БІЛОЦИНК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 березня 2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 березня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ «БІЛОЦИНК», в приміщенні бухгалтерії ПРАТ «БІЛОЦИНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – головний бухгалтер Матвєєва Оксана Миколаївна.

21 березня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
 10. Про затвердження вчинених значних правочинів.
 11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «БІЛОЦИНК» (тис. грн.)

 

Найменування показника

2012 рік

2011 рік

Усього активів  

12624,3

7234,4

Основні засоби  

8283,4

1083,4

Довгострокові фінансові інвестиції  

 

-

Запаси 

169,1

108,5

Сумарна дебіторська заборгованість  

4169,0

6041,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2,8

0,8

Нерозподілений прибуток 

(4727,1)

(3513,0)

Власний капітал 

-

-

Статутний капітал 

1578,0

1578,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

-

-

Чистий прибуток (збиток) 

1214,1

(1039,30)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100

100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

19

19

 

 

Телефон для довідок: (0456)32-56-46

 

ПРАТ «БІЛОЦИНК»                                                

 

 

 

 

 

г. Белая Церковь                         

      Киевская область 

        ЧАО"Белоцинк" 

          Украина  

 


Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно